บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง 22102 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

มาตรฐานการเรียนรู้

       สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับ การสื่อสารข้อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม วิธีการแก้ปัญหา ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน

        โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อฝึกทักษะ สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร แก้ปัญหาและทำงาน

        เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. อธิบายหลักการเบื้องต้น ของการสื่อสารข้อมูล และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. อธิบายหลักการ และ วิธีการแก้ปัญหาด้วย กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. ค้นหาข้อมูล และติดต่อ สื่อสารผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม
4. ใช้ซอฟต์แวร์ใน การทำงาน

เนื้อหาบทเรียน จำนวน 6 บทเรียน ดังนี้

เรื่องที่ 1 พัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร
เรื่องที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 3 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เรื่องที่ 4 ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 5 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ 6 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์


นางพรรณทิพย์ เรือนอินทร์
ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ